PL EN AR RU

Slimgroup

Zadbamy o Twój wygląd

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/SLIM GROUP/2017

W związku z realizacją przez Slim Group Sp. z o.o. projektu w ramach Poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w Promocji Marek Produktywnych - Go to Brand, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, realizowanego w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2018, poszukujemy wykonawcy usługi transportów drogami lądowymi i powietrznymi oraz noclegów.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 19.09.2016 r. 

1. CEL ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usług transportowych (lotniczych i samochodowych) i noclegowych, w związku z udziałem Zamawiającego w targach międzynarodowych, odbywających się w Kaliningradzie w dniach 7-9.09.2017. Usługi transportowe powinny być zapewnione w okresie od 6.09.2017 do 10.09.2017, wg opisu zawartego w pkt. Szczegółowy Opis Zamówienia. 

2. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Slim Group Sp. z o.o.
Ul. Andersa 37
41-808 Zabrze
NIP: 864 274 44 22
Osoba do kontaktu: Grażyna Beściak
Telefon: +48 693 418 978
E-mail: office@drkasela.com

3. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA: 

RODZAJ ZAMÓWIENIA, TYP USŁUGI 

Usługa transportowa drogami lotniczymi i naziemnymi oraz noclegowa, w związku z udziałem Zleceniodawcy w targach międzynarodowych, odbywających się w Kaliningradzie w dniach 7-9.09.2017 (realizacja projektu POIR 3.3.3 - Go to Brand). 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Transport 3 osób transportem lądowym i powietrznym, w dniach 06.09.2017 – 10.09.2017, na odcinkach: 

  • Zabrze - Warszawa (lotnisko Chopina) - samochód (06.09.2017) – do 350 km
  • Warszawa - Kaliningrad - samolot (wylot 06.09.2017) – bez przesiadek
  • Kaliningrad lotnisko - Kaliningrad hotel - samochód (do 40 km)
  • Hotel - miejsce Targów - samochód (do 15 km) 
  • Miejsce Targów - hotel - samochód (do 15 km)
  • Hotel – lotnisko Kaliningrad - samochód (do 40 km)
  • Kaliningrad - Warszawa - samolot (wylot 10.09.2017, w godzinach porannych)
  • Warszawa - miejsce zamieszkania (okolice Katowic/Zabrza) - do 350/55 km 

Podróż Katowice - Kaliningrad odbędzie się za pomocą samolotu, w klasie ekonomicznej. Usługi lotnicze powinny być realizowane przez dobre linie lotnicze, niedopuszczalna możliwość obsługi przez Tanie Linie Lotnicze.

Podróż lądowa w Kaliningradzie, z uwagi na ilość przejazdów i liczbę osób, powinna być obsługiwana przez miejscową firmę zapewniającą przejazdy wg potrzeb na cały okres pobytu.

Zapewnienie odpowiednich biletów lotniczych na nazwisko Zleceniodawcy oraz wynajęcie firmy obsługującej przejazdy, leży po stronie Oferenta. 

 

2. Noclegi dla 3 osób, w hotelu min. 4-gwiazdkowym, pokoje 1-osobowe z łazienką. W cenie noclegu powinno być zapewnione śniadanie i obiadokolacja. Hotel powinien znajdować się w odległości do 15 km od miejsca targów: Baltic-Expo, ul. Oktyabrskaya 3А, Konigsberg, Kaliningradskaya oblast', Rosja 236006 

NR CVP WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 

60000000-8 Usługi transportowe

55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

31 sierpnia 2017 

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

Oferty można składać w terminie od 4.08.2017 do 14.08.2017

Oferta powinna być złożona drogą mailową do dnia 14.08.2017 r. godzina 23:59, Slim Group Sp. z o.o., Ul. Andersa 37, 41-808 Zabrze; office@drkasela.com

Tytuł wiadomości powinien zawierać opis: "Oferta transportowa Kaliningrad". Oferta powinna być zawarta w załączniku .pdf do wiadomości; w treści

wiadomości oraz opisie oferty muszą być zawarte dane teleadresowe Oferenta. 

KRYTERIA OCENY OFERTY I SPOSÓB PRZYZNAWANEJ PUNKTACJI 

Zamawiający dokona wyboru wykonawcy na podstawie złożonych ofert, dotyczących wykonania całości zamówienia. 

Oferta powinna zawierać następujące załączniki:
- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
- Formularz wyceny zamówienia 
- Oświadczenie dotyczące jakości usługi transportowej 

 

Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni do konkursu ofert, który zostanie przeprowadzony na podstawie następujących kryteriów:

Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni do konkursu ofert, który zostanie przeprowadzony na podstawie następujących kryteriów:

Cena wykonania usługi - waga 100 %
Sposób przyznawania punktów:
Cena biletów lotniczych , transportu naziemnego i noclegów(C):

C = (najniższa cena netto uzyskana w konkursie ofert/cena netto Oferenta, za wykonanie całości usługi)*100 (zaokrąglenie do dwóch miejsc
po przecinku).

Weryfikacja kryterium odbędzie się na podstawie ceny netto umieszczonej
w ofercie. Oferowane ceny powinny zawierać dokładny opis cen netto poszczególnych form transportu.

Weryfikacja kryterium odbędzie się na podstawie oferty. Łączna liczba punktów zostanie określona na podstawie poniższego wzoru:

∑ = 1,0*C

Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, który otrzyma najwyższą liczbę punktów. 

WYKLUCZENIA 

Zamówienie nie może być udzielone podmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wydłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy (np. zmiana terminu targów przez organizatora).

 

3. Dopuszcza się rozwiązanie umowy w przypadku rezygnacji Zamawiającego z udziału w targach lub działania siły wyższej. 

 

 

Załączniki:

Załaczniki Usługi Transportowe.pdf