PL EN AR RU

Slimgroup

Zadbamy o Twój wygląd

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/1.1.1/2017

z dnia 04.08.2017 r.
Dotyczy: Umowa zlecenie – Specjalista Technolog 

1. Nazwa Zamawiającego

Slim Group Sp. z o. o.
ul. Andersa 37
41-808 Zabrze

2. Postanowienia ogólne 

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pt. „Zastosowanie terapii kombinowanej do leczenia pacjentów z łuszczycą i AZS” w ramach Osi priorytetowej 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. 

3. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest rekrutacja na stanowisko Specjalista Technolog w formie umowy zlecenia w ramach projektu pt. „Zastosowanie terapii kombinowanej do leczenia pacjentów z łuszczycą i AZS” Działanie 1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Specjalista Technolog będzie odpowiedzialny za opracowanie i modyfikację formulacji kremów, opracowanie technologii do produkcji kosmetyków (we współpracy z zespołem naukowym), pracę w laboratorium polegającą na wytworzeniu próbek, nadzór przy pierwszych produkcjach dermokosmetyków, przygotowanie receptur do wdrożenia produkcyjnego. 

 

Łączne zaangażowanie na rzecz projektu:

Etap II – 240 rbg (6 miesięcy)
Etap III – 160 rbg. (4 miesiące)

 

Kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

73200000-4 - Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju 

4. Termin realizacji zamówienia 

 1. Okres realizacji zamówienia:

  Etap II – 01.10.2017 – 31.01.2018 (6 miesięcy)
  Etap III – 01.04.2018 – 31.07.2018 (4 miesiące) 

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą. 

5. Miejsce realizacji zamówienia 

 1. Miejsce realizacji zamówienia: uzależnione jest od potrzeb Zamawiającego (w tym: siedziba Zamawiającego). 
 2. Zamawiający wymaga dostępności Wykonawcy w siedzibie firmy Zamawiającego na żądanie Slim Group Sp. z o. o. 

6. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności. 
   
 2. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. 
   
 3. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia łącznie następujące warunki:

  a)  Wykształcenie: Wyższe z zakresu chemii

  b)  Doświadczenie na stanowisku technologa w firmie produkującej kosmetyki (min. 5-letnie),

  c)  Dobra znajomość GMP,

  d)  Doświadczenie w zakresie recepturowania i wdrażania wyrobów kosmetycznych,

  e)  Znajomość specyfiki produkcyjnej przemysłu kosmetycznego, profesjonalna wiedza specjalistyczna technologicznych aspektów produkcji, znajomość urządzeń procesowych,

  f)  Certyfikat audytora wewnętrznego systemu jakości,

  g)  Udział w szkoleniach z zakresu certyfikacji i walidacji metod laboratoryjnych. 

  Powyższe warunki udziału w postępowaniu będą weryfikowane na podstawie CV i oświadczenia Oferenta zawartego w formularzu ofertowym. 
   

 4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań wimieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

  a)  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

  b)  posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

  c)  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

  d)  pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

  Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 
   

 5. Łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 
   
 6. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, kiedy to Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu. 

7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

 1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym. 
 2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym iprawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia. 
 3. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia. 
 4. Ceną oferty jest stawka brutto za roboczogodzinę

8. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów

 1. Kryteria oceny ofert: Cena 100% (stawka brutto za roboczogodzinę) Liczbę punktów uzyskanych przez Wykonawcę oblicza się wg wzoru:
  P = Cn / Cof.b. x 100%, gdzie:
  P - liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę
  Cn - cena najniższa wynikająca ze złożonych ofert (spełniających wszystkie wymogi) Cof.b. - cena oferty badanej
  100 - maksymalna liczba punktów przyznawana w kryterium 
 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów 
 3. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów. 

9. Sposób przygotowania oferty

 1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, wjęzyku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (dotyczy również ofert wysłanych drogą mailową). 
 2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:

  a) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

  b) Oświadczenie, o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

  c) CV Wykonawcy 

 3. Ofertę należy złożyć mailem na adres office@drkasela.com  lub pocztą na adres:
  Slim Group Sp. z o.o.
  Ul. Andersa 37
  41-808 Zabrze (Zamawiający weźmie pod uwagę datę wysłania). 

10. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu 

 1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 16.08.2017 r. do godz. 23:59. 
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcami w formie elektronicznej na adres: office@drkasela.com
 4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Grażyna Beściak, tel. +48 531 791 306, e-mail: office@drkasela.com 

11. Wykaz załączników

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy;

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

Załącznik nr 3 Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy